Skip to main content

Klastr MedChemBio realizuje:

Projekt č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_079/0008825 s názvem "MedChemBio - kolektivní výzkum"

Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je zajistit kvalitní výsledky pre-validačních a validačních studií, a vyvinout specifické metody kontroly kvality nových produktů pro dokončení vývoje a zahájení výroby hodnocených LPMT v režimu správné výrobní praxe. Projekt vychází z potřeby malých a středních podniků fungujících v oblasti regenerativní medicíny, které jsou ve fázi výroby hodnocených Léčivých přípravků pro moderní terapie, tedy ve fázi bezprostředně předcházející nebo v průběhu klinického hodnocení. Tyto léčivé přípravky se vyznačují specifickými odlišnostmi od běžných léčivých přípravků. Projekt směřuje k přenosu znalostí ze základního výzkumu k aplikacím, které mají přímý dopad pro inovativní biofarmaceutický průmysl.

 

Klastr MedChemBio v minulosti realizoval:

Projekt č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_012/0003892 s názvem "Rozvoj klastru MedChemBio"

Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je realizace aktivit, které by měly zajistit rozšiřování členské základny klastru a zvyšovat kvalitu a efektivnost jeho řízení. Realizace projektu povede ke zlepšení vzájemné spolupráce členů MedChemBio, k prohloubení sdílení informací a znalostí z oboru medicinální chemie, farmacie a chemické biologie, dále pak k zajištění kvalitního společného marketingu s cílem zvýšení podílu na trhu zapojených obchodních společností či zvýšení potenciálu výzkumných organizací.

 

Projekt č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_009/0003890 s názvem "Podpora rozvoje internacionalizace klastru"

Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je aplikovat internacionalizační strategii klastru směřující ke zvýšení jeho mezinárodní konkurenceschopnosti a zajištění spolupráce s relevantními zahraniční partnery, se kterými bude možné realizovat výzkumnou spolupráci ve formě společných vědecko-výzkumných projektů či sdílení a transferu znalostí. Cílem je tedy navázání kontaktů pro komerční aktivity klastru a jeho členů a současně zapojení se do mezinárodních klastrových aktivit.

 Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Navigace


Jazyk