Skip to main content

Klastr MedChemBio

Hlavním oborem, do kterého je práce klastru směřována, je oblast biologicky aktivních látek, tedy látek, které nalézají uplatnění v humánní a veterinární medicíně jako léčiva.

Klastr MedChemBio se stal klíčovým subjektem spolupráce akademických pracovišť, malých a středních firem (ale i velkých firem), dodavatelů, investorů, odborných společností a výrobnich podniků v oblasti vývoje, testování a výroby léčiv a tím napomáhá rozvoji medicinální chemie a chemické biologie v České republice a všem účastníkům klastru umožňuje zhodnotit existující duševní vlastnictví.

Klastr chce dlouhodobě působit jak v České republice, tak v mezinárodním měřítku jako struktura podpory výzkumu a podnikání v oblasti biologicky aktivních látek. Hlavní cíle je možno shrnout následovně:

  • poradenská činnost pro česká vědecká pracoviště v oblasti přenosu technologií
  • vznik spin-off firem v dané oblasti
  • zhodnocení duševního vlastnictví
  • organizace testování látek
  • převod mezi laboratoří a poloprovozem
  • certifikace a legislativa
  • investice v dané oblasti
  • rozvoj regionu
  • kontakty se zahraničními komerčními partnery

Strategie klastru podporuje celé odvětví, které v České republice nemá nyní společnou platformu pro kontakty a spolupráci. Strategicky se klastr snaží vybudovat strukturu, která by nabízela kontinuální podporu jak členům klastru, ale i novým subjektům a celkově by umožnila nový rozvoj dané vědecko-technické oblasti a regionu.

Klastr MedChemBio si dává za cíl podporovat oblast chemie a biomedicíny a zároveň sdružit všechny subjekty se zájmem o tuto oblast. Klastr již nyní sdružuje přední akademická pracoviště (Univerzita Palackého v Olomouci a Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze), významné odborné společnosti (Česká společnost chemická a Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii) a řadu primárně malých a středních firem angažovaných v oborech medicinální chemie a chemické biologie a je otevřen přistoupení dalších členů, včetně velkých farmaceutických koncernů. MedChemBio se snaží pomáhat začínajícím firmám v daném oboru v úspěšném rozvoji jejich projektů. V rámci klastru se daří budovat pracoviště pro testování účinnosti a bezpečnosti nově objevených látek, ale také biomarkerů a diagnostik. Díky soustředění jak přístrojového vybavení, tak lidského potenciálu je možné provádět výzkum daleko efektivněji, než v izolovaných laboratořích. Důležitou součástí práce klastru je především výměna informací a propagace oboru v České republice. Klastr je příjemcem prostředků v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, programu Spolupráce - Klastry a díky tomu realizuje několik konkrétních projektů v oblasti výzkumu a vývoje nových léčiv a diagnostik (více v sekci Společné projekty).

V klastru MedChemBio se schází pestrá společnost. Vedle velkých akademických pracovišť s dlouhou tradicí a světovým jménem, jakými jsou Univerzita Palackého v Olomouci, pražský Ústav organické chemie a biochemie AV ČR nebo Vysoká škola chemicko-technologická v Praze jsou členy klastru i malé nedávno založené společnosti, orientované na výzkum a vývoj v oblasti medicinálních věd. Spojení vědeckých pracovišť se specializovanými malými společnostmi na jednom místě se ve světě osvědčilo a jsme rádi, že podobná uskupení vznikají i v České republice. Neformální a úzké propojení akademického světa, aplikovaného vývoje a průmyslu dává možnost rychlého uplatnění akademických výsledků v praxi. Máme se čím pochlubit, vždyť v minulosti dokázali vědci ve skromných podmínkách objevit a světově prosadit řadu vynálezů, jen naši partneři z Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. mají na svém kontě nové léky proti AIDS a rakovině.

Doba pokročila a žádá si nové přístupy, nutností je úzké propojení několika typů institucí, zkušeností lidí z různých oborů, od vědy až po výrobu a prodej. Olomoucký klastr je jeden z příkladů těchto nových přístupů, jak využít náš bohatý potenciál.

Jeden z otců myšlenky založení klastru doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci tvrdí, že klastr MedChemBio je logickým vyústěním mnohaletého výzkumu a spolupráce institucí a firem kolem Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Špičkové výsledky v této oblasti totiž nevznikají hned, ale navazují na mnohaletou expertízu jednotlivých týmů a existující duševní vlastnictví, které lze následně přenést do praxe a komercionalizovat. Klastr MedChemBio bude v tomto smyslu také zajišťovat identifikaci potřeb průmyslové praxe a zajišťovat využití výsledků výzkumu projektového konsorcia BIOMEDREG (Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje), v rámci kterého je budován Ústav molekulární a translačním medicíny při Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, a to z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, více informací na www.biomedreg.eu.

MedChemBio se stalo partnerem projektu TransMedChem, jehož realizace byla zahájena v červnu 2011. Projekt je zaměřený na vytvoření podmínek pro přenos odborných znalostí a zkušeností mezi institucemi akademického i komerčního sektoru, zabývajícími se výzkumem a vývojem v oblasti medicinální chemie a translační medicíny a pro jejich integraci směrem ke společným projektům. Podrobnosti naleznete na níže uvedeném odkazu.

MedChemBio rozvíjí spolupráci i s dalším projektem Univerzity Palackého v Olomouci - KOMBICHEM. Podrobnosti na odkazu níže.Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Navigace


Jazyk